Σωληνώσεων παράλογα

Τρεις τρόποι υπάρχουν για την ελαχιστοποίηση  των λαθών: 
1. Έλεγχος, 

2. Έλεγχος, 

3. Έλεγχος.